مجموعه داده های بین المللی در رابطه با پرونده خونبار ترویسم دولتی از سوی رژیم آخوندی اکنون به مانند سرکلافی است که روز بروز برابعاد آن افزده می شود.یک‌سال پیش در همین ایام گفته بودیم: «باگسستن بندهای مماشات و استمالت که آخوندهای ضدبشر را سه دهه در ناز و نعمت فرو برده بود، وارد دوران آماده‌باش می‌شویم. هر چند طول بکشد و هر چند نشیب و فراز داشته باشد، سرنگونی دشمن ضدبشری محتوم است».با اعلام برداشتن «گام چهارم» از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه اکنون بسیاری از کارشناسان مسائل اتمی بر این باور هستند که تابوتی بنام «برجام» عنقریب در چند قدمی فروپاشی قرارگرفته است.
رژیم آخوندی زیر ضرب تحریمها و قیامهای عراق و لبنان، ناتوان از مقابله با فعالیتهای فزاینده کانونهای شورشی در ایران، بار دیگر با جعل و حساب سازی و انتشار اخبار دروغین (فیک نیوز) علیه مقاومت ایران مزدوران وارفته و روحیه باخته خود را تسلی میدهد.روند روبه رشد تحولات در سه کشور اسلامی و همسایه که در آن مردم به جان آمده بوضوح دست رد برسینه ولایت فقیه و بویژه نوع «صادراتی» آن از تهران زده اند، ترجمان همان از دست دادن «پایتخت» های کشورهایی است که خامنه‌ای برای بدست آوردن آنها سرمایه گذاری های هنگفتی بعمل آورده بود.

صفحه2 از275