دعاوی بیشرمانه آخوند روحانی برای کتمان ابعاد کشتار در قیام آبان واینکه اعلام آمار آن را به پزشکی قانونی احاله داد، با موضعگیری پزشکی قانونی، بیش از پیش مفتضح شد.

مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی حکومت آخوندی در واکنش به حرفهای روز یکشنبه روحانی، گفت که اعلام آمار کشته‌شدگان آبان‌ماه طبق مصوبه شورای امنیت ملی برعهده دولت روحانی است.
وی تاکید کرد: اعلام آمار کشته‌های آبان‌ماه وظیفه پزشکی قانونی نیست و همه اطلاعات مربوط به کشته‌ها در اختیار شورای عالی امنیت قرار گرفته است.

آخوند روحانی در کنفرانس مطبوعاتی روز یکشنبه خود که در مورد کتمان عدد و رقم شهیدان قیام زیر ضرب قرار گرفته بود، درباره اعلام رقم بیش از هزار و پانصد شهید قیام از سوی مجاهدین خلق ایران با وقاحت حیرت‌انگیزی گفته بود: اینکه چند نفر کشته شدند این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است. و اگر برای پزشکی قانونی همه ابعاد روشن است که قاعدتاً در این مدت باید روشن باشد، آنها می توانند اعلام می کنند این مسأله را و مشکلی نیست. ولی آمار واقعی آنچه تا کنون ما اطلاع داریم و به ما اعلام شده با آماری که در رسانه ها اعلام می شود، خیلی خیلی فاصله زیادی دارد.