بایکوت انتخابات – پیوند ملت ایران با ۱۵۰۰ شهید قیام – فعالیت کانونهای شورشی در سراسر میهن