جرجی تاناسی یکی از مزدورانی که از این پیشتر توسط کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران بخاطر خدمتگزاری به سفارت و ایستگاه اطلاعات رژیم در آلبانی افشا شده بود، به دعوت دژخیمان اطلاعات آخوندی در هتل پارسیان اوین در نزدیکی شکنجه‌گاه اوین بسر می‌برد.

این مزدور که برای فعالیتهای مجرمانه خود علیه مقاومت ایران از پوشش خبرنگار استفاده می‌کند، پس از اینکه فهمید مجاهدین از رفتن او به تهران و استقرارش در هتل اوین مطلع شده اند، در یک پیشدستی ابلهانه در فیسبوک خود خبر رفتنش به ایران و اقامت در هتل «پارسیان اوین» را منتشر کرده است.
مزدور مزبور سال گذشته به دادگاهی در آلبانی شکایت کرده بود که آقای بهزاد صفاری مشاور حقوقی مجاهدین او را به خدمتگزاری برای سفارت رژیم و همکاری با ایستگاه اطلاعات آن در آلبانی برای ارتباط با بریده مزدوران و لجن‌پراکنی علیه مقاومت ایران متهم کرده است.
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورای ملی مقاومت ایران با تأکید مجدد بر جرایم جاسوسی و تروریستی، خواهان محاکمه و مجازات مزدور در محاکم ذیصلاح قضایی در آلبانی است.


شورای ملی مقاومت ایران
کمیسیون امنیت و ضد تروریسم
پاریس - ۲۶ بهمن۹۸ (۱۵ فوریه ۲۰۲۰)