ولی فقیه ارتجاع در ادامه تحقیر و توسری به رئیس جمهور ولایت بحرانزده اش، برادر او را توسط دستگاه قضایی رئیسی، روانه زندان اوین کرد.

وکیل حسین فریدون گفت: امروز بنده به همراه موکلم در دادسرای اجرای حکم حضور پیدا کردیم و تشریفات قانونی اجرای حکم به اتمام رسید و موکلم حسین فریدون در زندان اوین مستقر شد.
در بحبوحه جنگ و جدال باندهای فاسد نظام برسر قدرت و ثروت و دزدیهای نجومی، برادر اخوند روحانی روز ۹مهر ۹۸به جرم اختلاس و رشوه خواری، به ۵ سال زندان، جریمه نقدی و پرداخت مبالغ رشوه محکوم شد. یک قلم از جرایم وی، حداقل ۳۱ میلیارد تومان رشوه بوده است.